Festyn rybny „W sieci słowiańskich tradycji”

Kwota dofinansowania: 16.203,77 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze na lata 2014-2020”.

Gmina Trzebielino

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego

Rybacka Lokalna Grupa Działania – Pojezierze Bytowskie

Operacja Festyn Rybny „W sieci słowiańskich tradycji” zakładał organizację wydarzenia promującego tradycję akwakultury.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.

Cel ogólny 1. Wspieranie zróżnicowanego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności powiązanej z rybactwem

Cel szczegółowy 1.2. Wzrost jakości produktów i usług, innowacyjności oraz rozwój dziedzictwa kulturowego w szczególności w rybactwie

Przedsięwzięcie 1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB

Wskaźniki rezultatu:

• Liczba uczestników imprez, wydarzeń związanych z promocją i kulturą.

Wskaźniki produktu:

• Liczba wydarzeń promujących tradycję akwakultury