Deklaracja dostępności

Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.trzebielino.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1.

Wygląd strony

 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast oraz możliwość zwiększenia kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono w dniu: 2021.05.27
 • Deklaracja poddana przeglądowi w dniu: 2022.03.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Marta Sikora, telefon: 668 855 422, e-mail: dyrektor.biblioteka@trzebielino.pl

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie, ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino.

Do budynku prowadzi główne wejście ze schodami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Dwa boczne wejścia posiadają podjazd. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma ani oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Filia Suchorze, Suchorze ul. Lipowa 2, 77-235 Trzebielino.

Filia usytuowana jest na parterze. Do budynku filii prowadzi główne wejście wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz budynku otwory drzwiowe dostosowane są do osób poruszających się na wózkach, posadzki bez progów i zróżnicowanych poziomów. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością wyposażona w poręcze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek: Świetlica Wiejska w Cetyniu.

Do budynku prowadzi główne wejście ze schodami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Wejście główne posiada podjazd. W budynku nie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek: Świetlica Wiejska w Poborowie.

Do budynku prowadzą 2 główne wejścia. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Dwa boczne wejścia nie posiadają podjazdu. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem . W budynku nie ma oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek: Świetlica Wiejska w Gumieńcu.

Świetlica jest budynkiem wolnostojącym, parterowym. Do budynku prowadzi główne wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek posiada jeszcze dwa boczne wejścia w tym jedno do pomieszczenia kuchennego z podjazdem dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Za budynkiem gdzie znajduje się parking nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek: Świetlica Wiejska w Objezierzu.

Świetlica jest budynkiem wolnostojącym, parterowym. Do budynku prowadzi główne wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek posiada jeszcze dwa boczne wejścia w tym jedno do pomieszczenia kuchennego z podjazdem dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma ani oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Budynek: Świetlica Wiejska w Zielinie.

Do świetlicy prowadzi główne wejście ze schodami, bez podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma ani oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Świetlica Wiejska w Miszewie.

Do świetlicy prowadzi główne wejście ze schodami, z podjazdem dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma ani oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Raport o stanie dostępności https://bip.biblioteka.trzebielino.pl/pliki/trzebielino-biblioteka/pliki/raport%20o%20stanie%20dostepnosci%202020%202(1).pdf

Raport o stanie dostępności – Suchorze https://bip.biblioteka.trzebielino.pl/pliki/trzebielino-biblioteka/pliki/raport%20o%20stanie%20dostepnosci%202020(2).pdf