UWAGA! PRACA NA STANOWISKO KOORDYNATORA SWIETLIC WIEJSKICH

Dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie

ogłasza nabór  na stanowisko Koordynator świetlic wiejskich

 

Nazwa i adres jednostki

Biblioteka Gminna w Trzebielinie , ul. Pomorska 24, 77-235 Trzebielino tel. 598580229

 

Określenie stanowiska:

 

Koordynator świetlic wiejskich 1/1 etatu  – od  dnia  04.09.2017 r.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko Koordynator świetlic wiejskich powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

 

1) ma obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

4) spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. a) ukończyła jednolite studia magisterskie, b) ukończyła szkołę średnią, policealną lub pomaturalną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę na w/w stanowisku,
 2. c) posiada certyfikat animatora kultury uprawniający do pracy na w/w stanowisku5). posiada prawo jazdy.

 

WYMAGANIA DODATKOWE   :                                                                                                                           1. Uzdolniony plastycznie, kreatywny, przedsiębiorczy                                                                            2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows, Internetu
3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU KOORDYNATORA ŚWIETLIC WIEJSKICH

  1.Prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich;
2.Sprawowanie kontroli merytorycznej nad działalnością świetlic wiejskich
3. Opracowanie Gminnego kalendarza imprez,
4.Pisanie wniosków i programów w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych
5.Współorganizacja imprez kulturalnych z Sołectwami i Biblioteką
6. Rozliczanie środków sołeckich na imprezy kulturalne
7.Prowadzenie wraz z biblioteką strony www,
8. Sprawozdawczość dotycząca działalności świetlic wiejskich,
9. Redagowanie gazetki Wieści Trzebielińskie,
10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi na terenie Gminy Trzebielino.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 

 1. Stanowisko pracy w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, ul Pomorska 24.
  Stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy wraz z drukarką.
 2. Praca w wymiarze 1 etatu w dniach i godzinach uzgodnionych z Dyrektor Biblioteki Gminnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1). Życiorys (CV)

2). List motywacyjny

3). Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4). Kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o pracę

5). Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach,   szkoleniach itp.

6). Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku koordynatora świetlic wiejskich.

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2002.101 ze zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko.

 

Składane dokumenty (z wyjątkiem wymienionych w pkt.3) muszą być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :
 2. a) w siedzibie Biblioteki Gminnej w Trzebielinie , ul. Pomorska 24 , pokój nr 2
 3. b) Za pośrednictwem poczty

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Koordynator świetlic wiejskich  w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie”

w terminie do dnia  25. 08. 2017 r. do godz. 15:00.

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

– aktualnego  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

3.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej   (www.biblioteka.trzebielino.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie.

 1. Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

–  I etap polegający na analizie formalnej dokumentów odbędzie się w dniu 28 08. 2017r,

– II etap obejmujący postępowanie kwalifikacyjne – rozmowa kwalifikacyjna w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

 

 

Dyrektor Biblioteki

Krystyna Podraża